CALL CENTER 0-32211-176

Tag: อุดมวิทยา

พิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา มอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “วินัย พอเพียง ซื่อสัตย์ จิตอาสา” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ประพฤติตนโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ประจำห้องเรียน

พิธีถวายราชสดุดี ว้นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย โดยมี คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ ตลอดจน ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวิไลวรรณ

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม