CALL CENTER 0-32211-176

Tag: นักเรียนดีเด่น

พิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา มอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “วินัย พอเพียง ซื่อสัตย์ จิตอาสา” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ประพฤติตนโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ประจำห้องเรียน