Previous
Next
โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งขึ้นโดยนายอุดม วังตาลได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2497

🔸🔸รับนักเรียนชาย – หญิง ทั้งประจำและไป – กลับ🔸🔸