ปรัชญาโรงเรียนอุดมวิทยา

คุณธรรมนำความรู้

คำขวัญโรงเรียนอุดมวิทยา ราชบุรี

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์โรงเรียนอุดมวิทยา

มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำสู่สังคม

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 โรงเรียนอุดมวิทยามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเต็มศักยภาพ เน้นทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาเหมาะสมกับวัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดเลขเป็นและการคิดคำนวณ

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างเหมาะสม

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นด้าน วินัย พอเพียง ซื่อสัตย์ และจิตอาสา

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี

8. มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

9. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย

10. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง