CALL CENTER 0-32211-176

Category: ผลสอบ O-net

แสดงความยินดีกับคนเก่งสอบ O-net 100 คะแนนเต็ม

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่คะแนนเต็ม 100 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดของจังหวัดราชบุรี และนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทยสูงสุดลำดับที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ รวมถึงนักเรียนที่ได้รับคะแนน 90 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชา ไว้ ณ โรงเรียนอุดมวิทยา

“คนเก่ง O – NET“

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2564

คนเก่งพิชิตผลการสอบ O-NET

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีที่ผ่านมา