CALL CENTER 0-32211-176

Category: รางวัลนักเรียน

การแข่งขันเทควันโด

การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลางประจำปี พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เด็กหญิงธรรมธร ประสิทธิแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่คู่ผสม เด็กหญิงญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่เดี่ยว

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023 รางวัลที่ 1 ระดับภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายฑารุ เดชาดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงนีนนารา เดชาดิษฐ์

ประกวดเรียงความ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล แซ่ผู่ รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ราชบุรี) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙” ชนะเลิศประกวดเรียงความ