CALL CENTER 0-32211-176

Category: ด้านวิชาการ

มอบรางวัลผลการสอบ TDET

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023 รางวัลที่ 1 ระดับภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายฑารุ เดชาดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงนีนนารา เดชาดิษฐ์

ประกวดเรียงความ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล แซ่ผู่ รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ราชบุรี) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙” ชนะเลิศประกวดเรียงความ

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกคนคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) ในกับนักเรียนดังนี้ เกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเหรียญรางวัล 7 คนเกียรติบัตรเหรียญทอง 19 คนเกียรติบัตรเหรียญเงิน 53 คนเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 72 คน รวมทั้งสิ้น 151 คน >>

มอบเกียรติบัตรการเขียนเรียงความ

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ในการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทถบพิตร รัชกาลที่ ๙”

มอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของอุดมวิทยา นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

มอบรางวัลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างเต็มศักยภาพ

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะและวิชาการ

โรงเรียนอุดมวิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “Future Quality Passion วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 >>ดูทั้งหมด

รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาณินษ์ สวัสดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับขั้นประถมศึกษาตอนต้น รุ่น จูเนียร์ในการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอาจารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในกิจกรรม “พลังแห่งรัก”

เด็กหญิงดานิกา จีรบวร เด็กชายภูวดล เกี่ยวเพ้ง เด็กชายอคิราห์ คำศิลารับเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรม “พลังแห่งความรัก” ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานคลิปวีดีโอสั้น (ระดับอนุบาล) จัดโดยคณะทำงานคนดี มีคุณธรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมรักแม่ (8 สิงหาคม 66 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ)