CALL CENTER 0-32211-176

Category: รางวัลครู

งานวันครูประจำปี 2567

16 มกราคม พ.ศ. 2567 วันครู ประจำปี 2567 คณะคุณครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมงานวันครูในหน่วยงานต่าง ๆ และรับมอบรางวัลดังนี้ 1. ร่วมงานวันครูและรับรางวัลของคุรุสภา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข” จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี

บันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

8 กันยายน 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHZ, www.moeradiothai.net, แอปพลิชัน ฟังเพลิน ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ เรื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน

รับโล่รางวัล ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนอุดมวิทยาขอแสดงความยินดีกับ คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่รางวัล ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระดับดีมาก พร้อมกันนี้ได้ร่วมนำเสนอผลงานด้านครูผู้สอน ในการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)