CALL CENTER 0-32211-176

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

8 กันยายน 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHZ, www.moeradiothai.net, แอปพลิชัน ฟังเพลิน ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ เรื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน

การตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียนณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

การประเมินเพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลครู SMT

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้รับการประเมิน ให้การต้อนรับ นายสุรพล อบมายันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเจริญ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ประเมินด้านบริหารจัดการ) พร้อมด้วย นางกวินณา นาขาม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ประเมินด้านคณิตศาสตร์) เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมโรงเรียน

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  ให้การตอนรับ นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ภาคค่ำ)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธี ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล (ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566) >>ดูทั้งหมด

พิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคุณครูอาจรีย์ แปงการิยา ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต้านยาเสพติด

โรงเรียนอุดมวิทยา ใสสะอาดปราศจากการทุจริต : Udomvithaya School ZERO Tolerance คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต โดยจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

การนิเทศ กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการนางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลและ นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง