CALL CENTER 0-32211-176

Category: อนุบาล

ปิดโครงงาน อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายวิชาปฐมวัยได้จัดให้มีงานนิทรรศการสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองแนวการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยนำนวัตกรรมการทำโครงการ (Project Approach) ซึ่งเน้นกระบวนการการสืบค้น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การทดลอง และมีการนำระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการทำโครงการ เมื่อเด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ แล้ว คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปแผนองค์ความรู้ ผ่านการแสดงบนเวที ในปีนี้การทำโครงการในระดับปฐมวัย เน้นคุณธรรมด้านจิตอาสา เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการให้และการรับ อันนำไปสู่การแบ่งปันผู้อื่นต่อไป และในวันที่ 1 มีนาคม 2566

ปิดโครงงาน อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายวิชาปฐมวัยได้จัดให้มีงานนิทรรศการสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองแนวการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยนำนวัตกรรมการทำโครงการ (Project Approach) ซึ่งเน้นกระบวนการการสืบค้น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การทดลอง และมีการนำระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการทำโครงการ เมื่อเด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ แล้ว คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปแผนองค์ความรู้ ผ่านการแสดงบนเวที ในปีนี้การทำโครงการในระดับปฐมวัย เน้นคุณธรรมด้านจิตอาสา เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการให้และการรับ อันนำไปสู่การแบ่งปันผู้อื่นต่อไป และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดโครงงาน ต้นกล้า-อนุบาล1 ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายวิชาปฐมวัยได้จัดให้มีงานนิทรรศการสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองแนวการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยนำนวัตกรรมการทำโครงการ (Project Approach) ซึ่งเน้นกระบวนการการสืบค้น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การทดลอง และมีการนำระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการทำโครงการ เมื่อเด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ แล้ว คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปแผนองค์ความรู้ ผ่านการแสดงบนเวที ในปีนี้การทำโครงการในระดับปฐมวัย เน้นคุณธรรมด้านจิตอาสา เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการให้และการรับ อันนำไปสู่การแบ่งปันผู้อื่นต่อไป และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566