CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธิดา พิทักษ์สินสุข นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย นางสาวลลิดา วังตาล อุปนายกสมาคมอนุบาลส่วนภูมิภาคและกรรมการสมาคมอนุบาลศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ในหัวข้อเรื่อง “การรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก.. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล อธิการโรงเรียน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

นางสาวธิดา พิทักษ์สินสุข นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย นางสาวลลิดา วังตาล อุปนายกสมาคมอนุบาลส่วนภูมิภาคและกรรมการสมาคมอนุบาลศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ในหัวข้อเรื่อง “การรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก.. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล อธิการโรงเรียน อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผู้อำนวยการและคณะคุณครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

“ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย”

นางสาวนุศรา กล่ำดี, นางอาจรีย์ แปงการิยา และ นายชัชวาล จินรอด ตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ พื้นที่ภาคกลาง

“ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย”

นางสาวนุศรา กล่ำดี, นางอาจรีย์ แปงการิยา และ นายชัชวาล จินรอด ตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ พื้นที่ภาคกลาง จัดโดย…คุรุสภา ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครูศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023 จัดขึ้นโดย..ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรม และเพื่อนำมาพัฒนาให้กับนักเรียนอุดมวิทยาของเรา ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

ศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครูศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023 จัดขึ้นโดย..ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญจะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรม และเพื่อนำมาพัฒนาให้กับนักเรียนอุดมวิทยาของเรา ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (8 พฤศจิกายน 2566)

โอวัลติน สมาร์ท แจกเครื่องดื่มโอวัลติน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณบริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตโอวัลติน สมาร์ท แจกเครื่องดื่มโอวัลติน ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองและพัฒนาการของเด็ก โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประชุมผู้ปกครอง-รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครองในทุกชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู ดำเนินการกิจกรรมนี้ เพื่อแจ้งผลการวัดผลประเมินผล แจ้งข่าวกิจกรรมของโรงเรียน สร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนทุกคน

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐศิวัช เมธีสิริถิรกุล นักเรียนอบุาลปีที่ 3/1 โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking จากสมาคมกีฬากอลฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ณ สนามกรังด์ปรีช์ กอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี (4-5 พ.ย.66)

กิจกรรมร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมสวดภาวนา อ่านสารจากสภาสังฆราชและทำสมาธิ เพื่อขอสันติภาพ จงมีแด่มวลมนุษย์ ยุติสงครามต่าง ๆ เพื่อความสันติสุขของทุก ๆ คน ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในกิจกรรมยามเช้า ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอุดมวิทยา >>ดูทั้งหมด