CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ติวเข้มเตรียมสอบ ม.1 และ O-Net

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมปีที่ 1 และเตรียมสอบ O-Net โดยเพิ่มพูนความรู้ และทบทวน จากทีมครูติวชั้นนำ และ คุณครูของโรงเรียน ในกลุ่มสาระวิชาหลัก ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพระพรเมตตา

การแข่งขันเทควันโด

การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลางประจำปี พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เด็กหญิงธรรมธร ประสิทธิแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่คู่ผสม เด็กหญิงญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่เดี่ยว

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023 รางวัลที่ 1 ระดับภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายฑารุ เดชาดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงนีนนารา เดชาดิษฐ์

ประกวดเรียงความ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล แซ่ผู่ รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ราชบุรี) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙” ชนะเลิศประกวดเรียงความ

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกคนคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) ในกับนักเรียนดังนี้ เกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเหรียญรางวัล 7 คนเกียรติบัตรเหรียญทอง 19 คนเกียรติบัตรเหรียญเงิน 53 คนเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 72 คน รวมทั้งสิ้น 151 คน >>

กิจกรรมวันเด็ก

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็ก ๆ อุดมวิทยา ได้สนุกสนาน รับความรู้จากฐานกิจกรรมต่าง ๆ เกมการแข่งขัน การรู้จัก การแบ่งปัน การให้ การรับ และเรียนรู้ได้อย่างสมวัย ดังคำขวัญวันเด็ก “มองโลกกว้าง

งานวันครูประจำปี 2567

16 มกราคม พ.ศ. 2567 วันครู ประจำปี 2567 คณะคุณครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมงานวันครูในหน่วยงานต่าง ๆ และรับมอบรางวัลดังนี้ 1. ร่วมงานวันครูและรับรางวัลของคุรุสภา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข” จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี

งานวันครูประจำปี 2567

16 มกราคม พ.ศ. 2567 วันครู ประจำปี 2567 คณะคุณครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมงานวันครูในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. ร่วมงานวันครูและรับรางวัลของคุรุสภา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข” จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี

มอบเกียรติบัตรการเขียนเรียงความ

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ในการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทถบพิตร รัชกาลที่ ๙”