CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยได้จัดกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยเชิญคุณครูลลิดา วังตาล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมชื่นชมความสามารถของเด็กๆ ตลอดจนมอบเหรียญรางวัลต่างๆเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดานักกีฬาตัวน้อย ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ดูทั้งหมด

กิจกรรม”วันพบครู”

ผู้ปกครองรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระดับอนุบาล วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 -12.00 น. โดยคุณครูประจำชั้นรอต้อนรับอยู่ที่ห้องเรียนของแต่ละชั้น ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนตลอดมา

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรองของโรงเรียน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ทางฝ่ายวิชาการปฐมวัยได้จัดนิทรรศการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยขึ้นในหัวข้อเรื่อง “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยท่านทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยาพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองให้การต้อนรับ

เครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสำรอง

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบ เครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองครั้งที่ 1 ของจังหวัดราชบุรี

บริจาครถเข็นผู้ป่วยนอน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณอดุลย์ วังตาล จากโรงเรียนอุดมวิทยา มอบรถเข็นผู้ป่วยนอน ปรับระดับศีรษะได้ จำนวน 4 เตียง มูลค่า ราคา 107,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) มอบให้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านโป่ง ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

“ ทรงพระเจริญ ” คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมีท่านนายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี