CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้ความรู้ เทคนิควิธี และหลักการดำเนินงานแต่ละฝ่ายของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOV)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนอุดมวิทยา และ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลสำเร็จ

กิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววันทนา ชูอุตสาหะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่งและคณะ เดินทางรับมอบเงินบริจาค ที่ได้จากกิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ” เงินรายได้จากการขายสินค้ามือสอง ของชมรมนักเรียนจิตอาสาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นจำนวนเงิน 4,709 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน เรื่องการแบ่งปันและการระลึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม

กิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววันทนา ชูอุตสาหะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่งและคณะ เดินทางรับมอบเงินบริจาค ที่ได้จากกิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ” เงินรายได้จากการขายสินค้ามือสอง ของชมรมนักเรียนจิตอาสาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นจำนวนเงิน 4,709 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน เรื่องการแบ่งปันและการระลึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับ ตัวแทนศูนย์สอบ ตัวแทนจาก สทศ. ประจำสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบดำเนินการทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับ ตัวแทนศูนย์สอบ ตัวแทนจาก สทศ. ประจำสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบดำเนินการทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดประชุมเตรียมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา จัดประชุมเตรียมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับคุณครูผู้ประสานงานและคุณครูผู้รับหน้าที่การคุมสอบของโรงเรียนอุดมวิทยา เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบติในการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องโสตฯ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนอุดมวิทยา

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคุณครูผู้ประสานงานและคุณครูผู้รับหน้าที่การคุมสอบของโรงเรียนอุดมวิทยา ชี้แจงและทำความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบติงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ที่จะจัดการสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดุมวิทยา

ประชุมเตรียมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา จัดประชุมเตรียมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับคุณครูผู้ประสานงานและคุณครูผู้รับหน้าที่การคุมสอบของโรงเรียนอุดมวิทยา เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบติในการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องโสตฯ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนอุดมวิทยา

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคุณครูผู้ประสานงานและคุณครูผู้รับหน้าที่การคุมสอบของโรงเรียนอุดมวิทยา ชี้แจงและทำความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบติงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ที่จะจัดการสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดุมวิทยา

อบรมสถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติดจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและซ้อมแผนเผชิญเหตุ

พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงศ์เกตุใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญ คำอารีย์สกุล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง พร้อมด้วย สารวัตรปราบปราม และทีมงานทีมงานครูแดร์ (D.A.R.E.) จากสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง ให้ความรู้ในเรื่องสถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติดจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนให้ความรู้และซ้อมแผนเผชิญเหตุ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉินให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้รู้จักการป้องกันตนเองจากเหตุร้ายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมี คุณครูเจนจิรา