CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

บรรยากาศอุดมวิทยา จากรุ่นสู่รุ่น

ณ ที่แห่งนี้ ที่ๆให้ความรู้ ให้ระเบียบวินัย ให้ความรัก ความเมตตา ให้ความอบอุ่น ความเป็นครอบครัวให้ความเป็นผู้มีคุณภาพของสังคม จากรุ่นสู่รุ่น มาถึง 65ปี เราจะพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และให้เด็กมีคุณธรรมควบคู่กันตลอดไป”ใส่ใจพิถีพิถัน สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เพื่อศิษย์อุดมวิทยา”

โครงการความปลอดภัยทางท้องถนนของอ.บ้านโป่ง

คณะกรรมการติดตามความปลอดภัยทางท้องถนนของ อ.บ้านโป่งตรวจเยี่ยมและติดตามในเรื่องของการเข้าร่วม โครงการฯดังกล่าวของโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

โครงการโรงเรียนคาทอลิก สนามและฐานแห่งการปะกาศข่าวดีใหม่

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอดและคุณสุพรรณิกา จูงใจศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี เยี่ยมเยือนโรงเรียนอุดมวิทยาในโครงการโรงเรียนคาทอลิก สนามและฐานแห่งการปะกาศข่าวดีใหม่

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณตัวแทนศิษย์เก่าที่ให้เกียรติโรงเรียนในการถ่ายทำ presentation 65 ปี ครอบครัวอุดมวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 1.คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ศิษย์เก่าป.6รุ่น 10 ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Tarad.com 2. รองศาสตราจารย์พันตํารวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ศิษย์เก่าป.6 รุ่น 11 ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 3.นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ศิษย์เก่าป.6 รุ่น

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

คุณครูปอล ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา นำคณะครูร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 23 ตุลาคม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยานำคณะครูร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รชพร เปรมศิริ อ.3.1 น้องไข่มุก ในโอกาสรับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น จากงานมอบรางวัลเกียรติคุณสยามกินรี ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์