CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ร่วมงานวันครู

คณะครูร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง ท่านนายอำเภอเมืองบ้านโป่ง นายทศพล เผื่อนอุดม เป็นประธานในพิธี คุณครูได้รับรางวัลดังนี้นางสวิน เจตพุก และ นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง รับเกียรติครูผู้สอนครบ 25 ปี โรงเรียนเอกชน นางสาวจรรยา บัวเมฆ ครูดีเด่นอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2562 และ ตัวแทนผู้บริหารได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลราชบุรี ที่จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประกาศข่าวดีใหม่ ณ

วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมส่งความสุขกับให้นักเรียนใน”วันเด็กแห่งชาติปี 2563″ โดยท่านผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ อ่านสารวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรี ประมวลภาพกิจกรรม

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติบัตรมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนอุดมวิทยา ดังนี้ 1.เด็กชายธรรมจักร แก่นพันธ์ คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ จากการทดสอบ National Test : NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2.รางวัลการแข่งขันชิงแชมป์แก้ปัญหาการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป. 5 –

คณะผูู้บริหารและครูโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ จ.สมุทรสงคราม ศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ และคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ คณะผูู้บริหารและครูโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ จ.สมุทรสงคราม ศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอุดมวิทยา

One Day Camp ค่ายลูกเสือ ป.4

One Day Camp P.4#2 สีสันของวิชาลูกเสือที่เด็กๆทุกๆคนชื่นชอบมาก คือการได้แสดงฝีมือทำอาหาร แถมนันทนาการยามบ่าย และขอขอบพระคุณ อ.สุกานดา จารุรักษ์ (วิทยากรพิเศษ) ไว้ ณ ที่นี้ ประมวลภาพกิจกรรม #1 ประมวลภาพกิจกรรม #2

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก”

นร.ป.1-2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก” ได้เรียนรู้การช่วยโลก การลดโลกร้อน การคัดแยกขยะ จากทางบ.ฟริทซี รักษ์โลก ณ ลานพระเมตตา อาคารสิริอุดมวิทย์ ครั้งนี้เด็กๆได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน รวมถึงการมีส่วนร่วมต่างๆ และปิดท้ายด้วยความอร่อย..เต็มอิ่มกันเลยทีเดียว

One Day Camp ค่ายสูงเสือ ป.2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 เข้าร่วมกิจกรรม Day Camp ผ่านกระบวนการทักษะทางลูกเสือ ทั้งการเดินทางไกลและฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ประมวลภาพกิจกรรม #1 ประมวลภาพกิจกรรม #2

กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

ท่านทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ สนามโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมี คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนและคณะครู น้กเรียนผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม

ความรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อ.3 เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เด็กๆได้เรียนรู้ชนิด อาหาร ตลอดจนการเลี้ยงอาหารที่สัตว์ทานได้ และทราบถึงธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่างๆกันอย่างสนุกสนาน ประมวลภาพกิจกรรม

น้องๆ อนุบาล 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

นักเรียนปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อ.2 เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ชนิดต่างๆอย่างใกล้ชิด สนุกสนานอย่างปลอดภัยในความดูแลของคุณครูและเจ้าหน้าที่ ประมวลภาพกิจกกรรม