CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ปิดโครงงานอนุบาล

ส่งท้ายความประทับใจการแสดงปิดโครงการกับความสามารถของพี่ๆ อ.3 ที่โชว์ความสดใสน่ารัก และความรู้เรื่องการรักษ์โลกของเรา…สามารถเริ่มได้ด้วยการเริ่มทำจากตัวเราเอง ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและทุกการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ประมวลภาพกิจกรรม

พยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้ความรู้ และการป้องกัน ไวรัส Covid- 19

ขอขอบคุณ คุณอุทัย เจริญจิตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่งและคณะ ให้ความรู้ และการป้องกัน ไวรัส Covid- 19 กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมี คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา

เกียรติบัตร “นักเรียนที่มีผลการสอบยอดเยี่ยม 100

ขอแสดงความยินดี คนเก่งโรงเรียนอุดมวิทยา เด็กชายชาญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ โอกาสรับเกียรติบัตร “นักเรียนที่มีผลการสอบยอดเยี่ยม 100 คะแนนเต็มในการสอบรอบที่ 1 และรอบที่ 2” จากโครงการประเมินเพื่อการเรียนรู้ Assessment for Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย อักษรเจริญทัศน์

ปิดโครงงาน อ.1 และน้องต้นกล้า 1

ฝ่ายวิชาการปฐมวัยได้จัดการแสดงปิดโครงการ(Project Approach) ระดับปฐมวัยขึ้น เพื่อสรุปผลการเรียนรู้จากการนำนวัตกรรมโครงการ (Project Approach) มาบูรณาการกับนวัตกรรม STEM ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายจนจบเนื้อหา และในวันที่ 25 ก.พ. 63 นี้ คุณครูและเด็กๆ ชั้น อ.1 และน้องต้นกล้า 1 ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการและการแสดงบนเวที ประมวลภาพกิจกรรม

มอบเกียรติการแข่งขันวิชาการโรงเรียนเอกชน

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69/2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการโรงเรียนเอกชน

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการเลือกตั้งประธานรุ่น ป.6 รุ่น 43

ขอแสดงความยินดี กับพี่ ป.6 รุ่น 43 ผลการเลือกตั้งประธานรุ่น ป.6 รุ่น 43 ได้แก่ ด.ช.บารมี ง่วนสำอางค์ รองประธาน1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์2. เด็กหญิงศุภกานต์ คำฟู3.เด็กชายวรากร แสวงทรัพย์4. เด็กหญิงเพียงพอ สุขแป้น5.เด็กหญิงณิชารีย์ เกียรติภัทรานนท6. เด็กหญิงชนินทร ง่วนสำอางค์ รองประธานและเลขานุการรุ่น

รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net

คุณครูลลิดา วังตาล ท่านผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา เข้ารับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ผลคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ จากท่าน ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี