CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

“โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำสุข “ธรรมะสัญจร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะพื้นฐานต่างๆที่สำคัญในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยพระอาจารย์มานะ สีลเตโช พระอาจารย์อภิรักษ์ กิตติปุญโญ จากวัดใหม่เจริญผล ท่ามะกา กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมได้แก่ 1. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน 2. การแข่งขันวาดเส้น เล่นสี 3. การแข่งขันการประกวดรีวิวหนังสือเล่มโปรด ดูทั้งหมด

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 จาก คณะกรรมการ ซึ่งนำโดยศน.เชาวนีย์ สายสุดใจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

“กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

คุณครูตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และตัวแทนนักเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 10 ) ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน

ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมจัดกิจกรรมกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีน

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีนด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

คุณครูอนุสรณ์ โสภณนาค และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับทางอำเภอบ้านโป่ง

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.10

คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง