CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

1. การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 ระดับชั้นประถมศึกษา โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 2. การแข่งขัน Thailand English Speech Contest, TESC 2023 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ยินดีกับความมุ่งมั่นและความพยายามในการฝึกซ้อม และแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่าน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมดี ๆ จากน้ำใจของท่านผู้ปกครองตลอดจนเด็ก ๆ ที่นำปฏิทินตั้งโต๊ะและกล่องนม UHT โดยมีคุณปวีร์รฐา สวัสดิ์บวรโชติ (แม่แก้ว ร้าน..ล้านแก้ว) เป็นสะพานบุญนำส่งมอบต่อมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกท่าน

บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะและกล่องนม UHT

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมดี ๆ จากน้ำใจของท่านผู้ปกครองตลอดจนเด็ก ๆ ที่นำปฏิทินตั้งโต๊ะและกล่องนม UHT โดยมีคุณปวีร์รฐา สวัสดิ์บวรโชติ (แม่แก้ว ร้าน..ล้านแก้ว) เป็นสะพานบุญนำส่งมอบต่อมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกท่าน

อบรม “การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา และบริษัท myDNA จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ให้กับผู้ปกครองที่สนใจและคุณครูทุกคนเข้ารับฟังสัมมนาในครั้งนี้ รอบที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 รอบที่ 2 ระดับชั้น

อบรมเรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา และบริษัท myDNA จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ให้กับผู้ปกครองที่สนใจและคุณครูทุกคนเข้ารับฟังสัมมนาในครั้งนี้ รอบที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 รอบที่ 2 ระดับชั้น

ครูตำรวจเเดร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในโอกาสจบโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.นฤดม มารศรี รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ต.วิษณุ รักดี สว.ป สภ.บ้านโป่ง พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนเเละมวลชนสัมพันธ์ สภ.บ้านโป่ง วิทยากรครูตำรวจเเดร์

ครูตำรวจเเดร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในโอกาสจบโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.นฤดม มารศรี รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ต.วิษณุ รักดี สว.ป สภ.บ้านโป่ง พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนเเละมวลชนสัมพันธ์ สภ.บ้านโป่ง วิทยากรครูตำรวจเเดร์

การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานสนามสอบ ทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ทั้งด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานสนามสอบ ทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ทั้งด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

MOV โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้ความรู้ เทคนิควิธี และหลักการดำเนินงานแต่ละฝ่ายของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOV)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนอุดมวิทยา และ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลสำเร็จ