CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

การอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสุขในชั้นเรียน

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา รับการอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสุขในชั้นเรียน ณ โรงเรียนทับทอง จัดโดยสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 19 และ 26 ธ.ค.63

สวัสดีปีใหม่ 2564

ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๑๙ น. ณ สนามโรงเรียนอุดมวิทยา.

ประชุมและลงนามร่วมกันกับทางเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

คุณครูอนุสรณ์ โสภณนาค ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมประชุมและลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และ โรงเรียนจำนวน 13 โรงในเขตเทศบาลเมือง ร่วมกันบริหารจัดการขยะ ตามโครงการ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธาน ร่วมด้วยประธานชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (17 ธันวาคม 2563)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ

คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูชัยยา อยู่ไว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ ในโรงเรียนเอกชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการ ปสกช. ภาคการศึกษา 3เมื่อ 6-7 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี

ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/63 และย้อนหลังผลการเรียนตลอดปีการศึกษา 2562 ได้ที่ประกาศผลสอบออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามลิงค์นี้ http://43.229.77.153/~ztrad/udom_conn12/ วิธีกรอกข้อมูล Username = กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักPassword#1 = กรอกวัน/เดือน/ปี ตัวอย่าง 01/08/2551 (มีเครื่องหมาย / ด้วยนะคะ)Password#2 = กรอกเลขประชาชน

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบสำหรับนักเรียนชั้นต้นกล้า 1,2 อนุบาล 1-2 ประถม 1-5 และประชุมผู้ปกครอง ป.6 ถึง 12.00 น.นะคะ ส่วนอนุบาล 3 มีประชุมผู้ปกครองเวลา 13.00 น.-15.00 น.