CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา ผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ 1.เด็กชายปัณณ์พัฒน์ เดชเดชะสุนันท์ 2.เด็กชายณัฐสพัฒน์ กรุดภู่

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2563 ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) จัดโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563 นักเรียนอุดมวิทยาได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ

“ส่งมอบกล่องยูเอชที “

คุณสุนทรี ถั่วทอง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมด้วยคุณศิรดา บุณยสุขานนท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณณรงค์ แสงดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รับมอบกล่องยูเอชที ที่นักเรียนของโรงเรียนนำมาบริจาค จำนวน 67.20 กิโลกรัม จากคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดกับส่วนรวมต่อไป ตามโครงการ” กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ” ณ โรงเรียนอุดมวิทยา 16

วันแห่งความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง อุดมวิทยา

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคุณครู น้กเรียน พนักงาน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ “ในงานวันแห่งความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติ คนเก่ง คนดี ประจำปีการศึกษา 2563 “ ณ โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 12 มีนาคม 2564 🖼️ประมวลภาพกิจกรรม

วันแห่งความรักเพื่อเด็ก

อุดมวิทยา>>วันหยุดกับการพัฒนาตนเองของคุณครูอุดมวิทยาด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันและอนาคต โดยคุณครูอรุณศรี ทรงจิ๋ว คุณครูศรชัย สุวรรณปากแพรก และคณะ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 🖼️ประมวลภาพกิจกรรม

พ่นฆ่าเชื้อและป้องกัน covid-19

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณ ท่านสส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี และทีมงานปศุสัตว์ที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันcovid-19 อีกทางหนึ่ง