CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตัวแทนผู้บริหารนำโดย คุณครูชุลีพร วงค์นุกูล และคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้ เวลา 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง #โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา

ทัศนศึกษานักเรียน ป.4

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งของอุดมวิทยา

ด.ช.อริยะ บุษราคัมกุล ชั้น ป.4/5รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ผู้ที่คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test ( NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ด.ญ. วชิรญาณ์ วิมลศิลปวิญญู ชั้น ป.5/4รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่

ทัศนศึกษานักเรียน ป.2

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 65 คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษานักเรียน ป.3

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 65 คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ ซาฟารีปาร์ค อ.บ่อพลาย จ.กาญจนบุรี เพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ

การฉีควัคซีนนักเรียนชั้น ป.6

โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับศูนย์สุขภาพชุนชน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้สำหรับนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 64 คน (เฉพะที่ผู้ปกครองอนุญาต) ณ โรงเรียนอุดมวิทยา

มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนเอกชน

บรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน“มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565”ณ โรงเรียนอุดมวิทยา วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565🌸พูดภาษาอังกฤษ speech ระดับปฐมวัย🌸วาดภาพระบายสีเทียน ระดับปฐมวัย

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19

ขอขอบคุณทีมฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกัน Covid-19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม ) แก่นักเรียนอายุ 5-11 ปี ของโรงเรียนอุดมวิทยา จำนวน 321 ราย

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง #อุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีด.ญ. รังสิยา แพรอัตร์ ป.6/4รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรางวัลการแข่งขัน TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020พุมเซเดียว (F) Red belt 11 – 12 ปี หญิงแข่งขันเมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565ด.ญ. ณัฑชาวีณ์