CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

กิจกรรมวัน Halloween

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวัน Halloween ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2566

ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย…นายอนุสรณ์ โสภณนาค ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีโรงเรียนอุดมวิทยานำโดย…นายอนุสรณ์ โสภณนาค ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA” โดย…อาจารย์ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางทารศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CANVA ในการจัดการเรียนสอน ผลิตสื่อ และเอกสารสำหรับการบริหารงานโรงเรียน และขอขอบคุณ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา ชั้น 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA” โดย…อาจารย์ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางทารศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CANVA ในการจัดการเรียนสอน ผลิตสื่อ และเอกสารสำหรับการบริหารงานโรงเรียน และขอขอบคุณ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา ชั้น

การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ระดับปฐมวัย

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ระดับปฐมวัย” โดย คุณครูอรุณศรี ทรงจิ๋ว และ คุณครูศรชัย สุวรรณปากแพรก วิทยากร แบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูระดับปฐมวัย ได้นำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารให้กับผู้ปกครองได้อย่างมีศักยภาพ ณ ห้อง Robotic ชั้น 3 อาคารสิริไล

จัดแสดงผลงาน Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดแสดงผลงาน Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 และรับเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ. ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุม

กิจกรรมวางพวงมาลา ร.9

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย คุณครูชุลีพร  วงค์นุกูล และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 13 ตุลาคม 2566 : เวลา 08.00 น.

บันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

8 กันยายน 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHZ, www.moeradiothai.net, แอปพลิชัน ฟังเพลิน ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ เรื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน