CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

อบรม “การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา และบริษัท myDNA จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ให้กับผู้ปกครองที่สนใจและคุณครูทุกคนเข้ารับฟังสัมมนาในครั้งนี้ รอบที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 รอบที่ 2 ระดับชั้น

อบรมเรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา และบริษัท myDNA จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ให้กับผู้ปกครองที่สนใจและคุณครูทุกคนเข้ารับฟังสัมมนาในครั้งนี้ รอบที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 รอบที่ 2 ระดับชั้น

ครูตำรวจเเดร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในโอกาสจบโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.นฤดม มารศรี รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ต.วิษณุ รักดี สว.ป สภ.บ้านโป่ง พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนเเละมวลชนสัมพันธ์ สภ.บ้านโป่ง วิทยากรครูตำรวจเเดร์

ครูตำรวจเเดร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในโอกาสจบโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.นฤดม มารศรี รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ต.วิษณุ รักดี สว.ป สภ.บ้านโป่ง พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนเเละมวลชนสัมพันธ์ สภ.บ้านโป่ง วิทยากรครูตำรวจเเดร์

การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานสนามสอบ ทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ทั้งด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานสนามสอบ ทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ทั้งด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

MOV โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้ความรู้ เทคนิควิธี และหลักการดำเนินงานแต่ละฝ่ายของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOV)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนอุดมวิทยา และ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลสำเร็จ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้ความรู้ เทคนิควิธี และหลักการดำเนินงานแต่ละฝ่ายของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOV)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนอุดมวิทยา และ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลสำเร็จ

กิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววันทนา ชูอุตสาหะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่งและคณะ เดินทางรับมอบเงินบริจาค ที่ได้จากกิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ” เงินรายได้จากการขายสินค้ามือสอง ของชมรมนักเรียนจิตอาสาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นจำนวนเงิน 4,709 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน เรื่องการแบ่งปันและการระลึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม

กิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววันทนา ชูอุตสาหะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่งและคณะ เดินทางรับมอบเงินบริจาค ที่ได้จากกิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญ” เงินรายได้จากการขายสินค้ามือสอง ของชมรมนักเรียนจิตอาสาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นจำนวนเงิน 4,709 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน เรื่องการแบ่งปันและการระลึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม