CALL CENTER 0-32211-176

▬ โรงเรียนอุดมวิทยา ▬

ครูประวัติศาสตร์

นางปอล ชมชื่น

ครูประวัติศาสตร์

ครูสังคมศึกษา

นายอนุสรณ์ โสภณนาค

ครูสังคมศึกษา

นางสาวสาวิตรี ภวังคะนันท์

ครูสังคมศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์

นายชัชวาล จินรอด

ครูวิทยาศาสตร์

ครูภาษาอังกฤษ

นางอาจรีย์ แปงการิยา

ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวจริยา คำสงค์

ครูภาษาอังกฤษ

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว

ครูคอมพิวเตอร์

นายศรชัย สุวรรณปากแพรก

ครูคอมพิวเตอร์

ครูศิลปะ-การงานอาชีพ

นางสาวสิริน สมัยพิทักษ์

ครูศิลปะ-การงานอาชีพ

ครูนาฎศิลป์

นางสาวอรุณรัตน์ ชูอรุณ

ครูนาฎศิลป์

ครูดนตรี

นายปัทวี วราสินธุ์

ครูดนตรี

ครูพละ

นายสุริยะ ต่วนเครือ

ครูพละ

นายชนชิต ตุ้งโรจน์

ครูพละ

งานห้องสมุด

นางสาวศศิปภาดา ขุนพิทักษ์

งานห้องสมุด

งานธุรการและการเงิน

นางนันทนา อยู่โชติพัฒนา

งานธุรการและการเงิน

นางสาวชลธิชา การะเกตุ

งานธุรการและการเงิน

นางสาวณัฐริกา เกตุมณี

งานธุรการและการเงิน

นางสาวณัฐจิรา มาขำ

งานธุรการและการเงิน

งานวิชาการ

นางสาวอรนุช เลิศภูษิต

งานวิชาการ

นางสาวพัฒิพรรณ แสนคำ

งานวิชาการ

นางสาวมาลี อินศรีจันทร์

งานวิชาการ

งานพยาบาล

นางสาวปิยสุดา แพรภัทรประสิทธิ์

งานพยาบาล

งานอนุบาล

นางสาววจี วัฒนศิริกุล

งานอนุบาล

นายจักรายุทธ เอี่ยมละออ

งานอนุบาล

นางสาวสุนัตตา เกิดเทวา

งานอนุบาล

งานอนุบาล (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอันริยา เฮงกิจเจริญ

งานอนุบาล (คอมพิวเตอร์)

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวพรทิพย์ ทองคำขาว

เจ้าหน้าที่โภชนาการ