CALL CENTER 0-32211-176

▬ โรงเรียนอุดมวิทยา ▬

คณะกรรมการบริหาร

นางสาวลลิดา วังตาล

ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์

ผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษา

นายอดุลย์ วังตาล

ที่ปรึกษา

นายวิจิตร เทาลิ้ม

ที่ปรึกษา

นางสุภาภรณ์ ช้อยเครือ

ที่ปรึกษา

นางสาวกาญจนา วีรวงศ์

ที่ปรึกษา

นายนิพนธ์ วีรวงศ์

ที่ปรึกษา

นางสาวนุศรา กล่ำดี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาววรรณี อมรชัยศักดา

ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางปอล ชมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป

นางสาวสุมาลี ห่อทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารปฐมวัย

นางนันทนา อยู่โชติพัฒนา

หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน

นายอนุสรณ์ โสภณนาค

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ

นางสาวอุมาพร พุ่มพฤกษา

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

นางชุลีพร วงค์นุกูล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

นางสาวจรรยา บัวเมฆ

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางอาจรีย์ แปงการิยา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา

นายชัชวาล จินรอด

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา

นางสาวสมศรี จิตใจภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางจีรยา พลับลัดโพธิ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัย

คณะกรรมการบริหาร

1. นางสาวลลิดา วังตาล ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ ประธานกรรมการ

2. นางสาวนุศรา กล่ำดี ผู้แทนครู รองประธานกรรมการ

3. ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4. นางวรรณวิภา สุนันธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. นายธนากร พูตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6. นางปอล ชมชื่น ผู้แทนครู กรรมการ

7. นายภาคภูมิ นัฎสุภัคพงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

8. นางอรพรรณ เกษโสภา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

9. นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ