CALL CENTER 0-32211-176

ทีมงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ให้ความรู้นักเรียนชั้นป.6 “ในเรื่องวัยใสใส่ใจสุขภาพ “ เมื่อ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมของโรงเรียน