CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติบัตรมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนอุดมวิทยา ดังนี้

1.เด็กชายธรรมจักร แก่นพันธ์ คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ จากการทดสอบ National Test : NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

2.รางวัลการแข่งขันชิงแชมป์แก้ปัญหาการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป. 5 – 6
เด็กชายจิรเวธน์ มธุรสเมทนี
เด็กชายชาญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น ป. 5 – 6 1. เด็กชายจิรภาส กิตติจินดาวงศ์

3.รางวัลส่งเสริมการอ่าน จากหนังสืออ่านสนุก ได้แก่
เด็กชายนรุตม์ ทองเวโรจน์ ป.1.3
เด็กชายณัฐนันท์ อารยะกีรติ ป 1.3
เด็กหญิงทิชา ไพศาขมาศ ป. 1.3
เด็กหญิงกัญญาภัค สงวนวงศ์ ป.2.4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง