CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดี คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนผู้บริหารรับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 มีผลการสอบ O – NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์และ โอกาสเดียวกันนี้ นักเรียนจำนวน 3 คนได้รับเกียรติบัตร คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการสอบ NT วิชาคณิตศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

1. เด็กชายพงศ์ธวัช วุฒิพงษ์พิศาล

2.เด็กชายปัณณวิชญ์ พรรพีภาส

3.เด็กขายสรณ์ศักย์ วัชรากรสิริ

มอบโดย ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เมื่อ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี