CALL CENTER 0-32211-176

Day: November 10, 2023

“ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย”

นางสาวนุศรา กล่ำดี, นางอาจรีย์ แปงการิยา และ นายชัชวาล จินรอด ตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ พื้นที่ภาคกลาง

“ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย”

นางสาวนุศรา กล่ำดี, นางอาจรีย์ แปงการิยา และ นายชัชวาล จินรอด ตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ พื้นที่ภาคกลาง จัดโดย…คุรุสภา ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี