CALL CENTER 0-32211-176

Day: October 21, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA” โดย…อาจารย์ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางทารศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CANVA ในการจัดการเรียนสอน ผลิตสื่อ และเอกสารสำหรับการบริหารงานโรงเรียน และขอขอบคุณ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา ชั้น 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA” โดย…อาจารย์ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางทารศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CANVA ในการจัดการเรียนสอน ผลิตสื่อ และเอกสารสำหรับการบริหารงานโรงเรียน และขอขอบคุณ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา ชั้น