CALL CENTER 0-32211-176

Day: July 8, 2022

การหล่อเทียนจำนำพรรษา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยามอบหมายให้ตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนอุดมวิทยา 1. รับเกียรติบัตรผู้ที่มีคะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ด.ช. อริยะ บุษราคัมกุล ชั้น ป.4/5 2. รางวัลการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Learn (วิชาคณิตศาสตร์) บริษัท Learn Education มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนครบ 100%