CALL CENTER 0-32211-176

Day: September 25, 2020

ตรวจราชการ

คณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด และป้องกัน โควิด – 19 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ตลอดจน ตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองของโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนผู้บริหารรับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 มีผลการสอบ O – NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์และ โอกาสเดียวกันนี้ นักเรียนจำนวน 3 คนได้รับเกียรติบัตร