CALL CENTER 0-32211-176

Day: August 25, 2019

กิจกรรม”วันพบครู”

ผู้ปกครองรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระดับอนุบาล วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 -12.00 น. โดยคุณครูประจำชั้นรอต้อนรับอยู่ที่ห้องเรียนของแต่ละชั้น ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนตลอดมา