CALL CENTER 0-32211-176

มอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา มอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “วินัย พอเพียง ซื่อสัตย์ จิตอาสา” ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ประพฤติตนโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ประจำห้องเรียน