CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนอุดมวิทยา

1. รับเกียรติบัตรผู้ที่มีคะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่
ด.ช. อริยะ บุษราคัมกุล ชั้น ป.4/5

2. รางวัลการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Learn (วิชาคณิตศาสตร์) บริษัท Learn Education มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนครบ 100% และมีการจับฉลากคัดเลือกทั้งประเทศ ได้แก่
เด็กชาย จิรเดช วิกสิตบุตร ชั้น ป.6/3
เด็กชายกฤษณพล นกจันทร์ ชั้น ป.6/5

3. มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา(TEDET) ได้ดำเนินโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง ด.ช.นราธิป นารี ชั้น ป.3/1

รางวัลชมเชย
1. ด.ญ.ธนภร ลาภทิพมนต์ ชั้น ป.3/3
2. ด.ช.นภัทร ว่องวิกย์การ ชั้น ป.3/2
3. ด.ญ.ณัฏฐรดา กอไพศาล ชั้น ป.4/1

วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ธนภร ลาภทิพมนต์ ชั้น ป.3/3

รางวัลเหรียญทองแดง ด.ช.นับวัน แสงศิริ (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)

รางวัลชมเชย
1. ด.ช.กุลนพัฒน์ ขลุ่ยศรีตระกูล ชั้น ป.3/1
2. ด.ช.ธนวิน มหธนภัทร ชั้น ป.3/3
3. ด.ช.นราธิป นารี ชั้น ป.3/1
4. ด.ช.เตชินท์ ถวิลวัฒนกิจ ชั้น ป.4/1
5. ด.ช.ณัชฌนนท์ สันติภาพ ชั้น ป.5/1
6. ด.ช.ภูวิศ ธรรมรักษิต ชั้น ป.6/2
7. ด.ญ.รมยกร รุจิประชากร ชั้น ป.6/1