CALL CENTER 0-32211-176


บรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
“มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565”
ณ โรงเรียนอุดมวิทยา วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
🌸พูดภาษาอังกฤษ speech ระดับปฐมวัย
🌸วาดภาพระบายสีเทียน ระดับปฐมวัย