CALL CENTER 0-32211-176

ประกาศผลสอบสำหรับนักเรียนชั้นต้นกล้า 1,2 อนุบาล 1-2 ประถม 1-5 และประชุมผู้ปกครอง ป.6 ถึง 12.00 น.นะคะ ส่วนอนุบาล 3 มีประชุมผู้ปกครองเวลา 13.00 น.-15.00 น.