CALL CENTER 0-32211-176

ทีมงานโครงการสานฝันมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง

ปลัดอ.บ้านโป่ง และคณะรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดจนบุคลากรโรงเรียนอุดมวิทยา ในเรื่องของการช่วยกันลดอุบัติเหตุ และการปฏิบัติตนตามกฏจราจร เช่นคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัยโดยให้ไปแนะนำผู้ปกครองและพ่อแม่ ญาติพี่น้องของนักเรียน