CALL CENTER 0-32211-176

คณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด และป้องกัน โควิด – 19

จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ตลอดจน ตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองของโรงเรียน