CALL CENTER 0-32211-176

โครงการโรงเรียนคาทอลิก สนามและฐานแห่งการปะกาศข่าวดีใหม่

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอดและคุณสุพรรณิกา จูงใจศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี เยี่ยมเยือนโรงเรียนอุดมวิทยาในโครงการโรงเรียนคาทอลิก สนามและฐานแห่งการปะกาศข่าวดีใหม่