CALL CENTER 0-32211-176

โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับทีมงานจากอำเภอบ้านโป่งเพื่อทำความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานแกนนำ”โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง” เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ของอำเภอบ้านโป่ง โดยการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นหลัก เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง