CALL CENTER 0-32211-176

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้ความรู้ เทคนิควิธี และหลักการดำเนินงานแต่ละฝ่ายของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOV)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนอุดมวิทยา และ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลสำเร็จ