CALL CENTER 0-32211-176

” ธรรมะสัญจร ” มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานให้กับนักเรียนเหมาะสมกับวัย จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัย วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ๒ ณ.ห้องประชุมพรพระเมตตา โรงเรียนอุดมวิทยาโดย พระวิทยากร จากวัดใหม่เจริญผล จังหวัดกาญจนบุรี พระมหามานะ สีลเตโช และพระอภิรักษ์ กิตติปุญโญ