CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง #อุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ด.ญ. รังสิยา แพรอัตร์ ป.6/4
รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
รางวัลการแข่งขัน TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020
พุมเซเดียว (F) Red belt 11 – 12 ปี หญิง
แข่งขันเมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565
ด.ญ. ณัฑชาวีณ์ เหมือนเนียม ป.1/1
รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เหรียญ excellent score และเกียรติบัตร
การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 27 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ
การทดสอบวัดความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 37
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของประเทศ
ในโครงการทดสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สอบ Online เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565
จัดโดย…บริษัทเสริมปัญญา