CALL CENTER 0-32211-176

แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งอุดมวิทยา

เด็กชายตฤณภัทร พานิชเจริญ ชั้น ป.5/1

และเด็กชายนภัทร ว่องวิกย์การ ชัั้น ป.3/2