CALL CENTER 0-32211-176

แสดงความยินดีกับคนเก่งสอบ O-net 100 คะแนนเต็ม

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่คะแนนเต็ม 100 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดของจังหวัดราชบุรี และนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทยสูงสุดลำดับที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ รวมถึงนักเรียนที่ได้รับคะแนน 90 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชา ไว้ ณ โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566