CALL CENTER 0-32211-176

แผนเผชิญเหตุ..ยินดีต้อนรับเด็กๆ เข้าใหม่

ยินดีต้อนรับสู่รั้วอุดมวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2565 พรุ่งนี้เปิดเรียนวันแรกของชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6-6-7 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาเรียนของนักเรียน