CALL CENTER 0-32211-176

เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้แจ้งกำหนดการเปิดเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการลดการแออัด และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอผู้ปกครองติดตามเพจของโรงเรียนเป็นระยะๆ) จึงจัดตารางการมาเรียนแบบสลับชั้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ดังตารางที่แนบมานี้