CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยาได้ทำการเปิดเรียน On-site ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยจัดแบบสลับชั้นมาเรียน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ได้ทำการตรวจ ATK ให้กับทุกส่วนของโรงเรียนผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง